Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Adatvédelem

Adatkezelési nyilatkozat

I. Általános rendelkezések

I/1. Az adatkezelő személye

Jelen weboldalt (www.sopronivizmu.hu) a Soproni Vízmű Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Bartók Béla utca 42., cégjegyzékszám: 08-10-001717, e-mail: sopronivizmu@sopronivizmu.hu, a továbbiakban: társaság) üzemelteti.

I/2.

Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.

I/3. A nyilatkozat hatálya és módosítása

Jelen adatkezelési nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) hatálya a társaság jelen weboldalához (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezeléseire terjed ki.

Jelen Nyilatkozat hatálya nem terjed ki a társaság közüzemi szolgáltatóként végzett adatkezeléseire, az ügyfelek adatait tartalmazó adatkezeléseire, a társasággal egyéb szerződéses kapcsolatban állók adatait tartalmazó adatkezelésekre. Ezeket a társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata szabályozza.

I/4. A weboldal célja

Jelen Weboldal célja a társaság tevékenységének bemutatása valamennyi látogató számára, tájékoztatás adása a társaság személyéről, tevékenységéről, az ezekre vonatkozó szabályokról. A társaság a Weboldalon e-ügyfélszolgálatot és állásportált működtet.

 

II. Adatkezelés

II/1. Az adatkezelés jogalapja és célja

A személyes adatok kezelője a társaság.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása. Az érintettek a Weboldal használatával, valamint az esetleges regisztrációval elfogadják jelen Nyilatkozatot, ami az érintettek tájékoztatásának minősül.

A társaság kizárólag az érintett által megadott, valamint az érintett Weboldallal összefüggő tevékenysége során keletkezett személyes adatokat kezeli. A társaság törekszik az érintettek jogainak maradéktalan érvényesítésére. A társaság valamennyi személyes adatot abból a célból kezel, hogy a Weboldal szolgáltatásait nyújtani, fejleszteni tudja. Így a személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatások nyújtása, valamint a Weboldal elemzése, fejlesztése. A társaság nem kezel olyan adatot, amelyek kezelés e célok eléréséhez nem szükséges.

II./1.1. Az e-ügyfélszolgálat adatkezelése

Az e-ügyfélszolgálat célja, hogy a társaság alaptevékenységével kapcsolatos szolgáltatásokat a felhasználók elektronikus úton is igénybe tudják venni. Az adatkezelés célja a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés, ügyféladatbázis üzemeltetése a polgári jogok és kötelezettségek teljesítése céljából.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatok megadásával az érintett kifejezetten hozzájárul a jelen Nyilatkozat szerinti adatkezeléshez. A regisztráció során megadott adatokat a regisztráló bármikor módosíthatja. Regisztrációja törlését pedig az I/1. pontban megadott elérhetőségeken kezdeményezheti.

II/1.2. Az állásportál adatkezelése

Az állásportál adatkezelésének célja a társaság, mint gazdasági társaság lehetséges munkavállalóinak felkutatása. Az adatokat az érintett abból a célból adja meg, hogy vele a társaság munkaviszonyt létesítsen. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatok megadásával az érintett kifejezetten hozzájárul a jelen Nyilatkozat szerinti adatkezeléshez. A regisztráció során megadott adatokat a regisztráló bármikor módosíthatja. Regisztrációja törlését pedig az I/1. pontban megadott elérhetőségeken kezdeményezheti.

Az állásportál esetén az adatkezelés célja álláskeresők nyilvántartása, az álláskeresők személyre szabott kiszolgálása, önéletrajz elkészítése, tárolása és a Soproni Vízmű Zrt., mint potenciális munkaadó rendelkezésére bocsátása, az álláskeresők értesítése a jövőbeni álláslehetőségekről.

II/2. Az adatkezelés helye, irányadó jog

A személyes adatok kezelése a társaság székhelyén, telephelyein, fióktelepein történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket a társaság hozza meg. A társaság magyar jogi személy, az adatkezelés helye Magyarország. Mindezek alapján a személyes adatok kezelésére az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései,
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezéseit (GDPR).
II/3. Regisztráció

A Weboldal látogatása regisztrációhoz nem kötött. A társaság fenntartja a jogot arra, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson a Weboldalon keresztül, amelyek igénybe vétele regisztrációhoz kötött (pl. belépés az e-ügyfélszolgálatra, feliratkozás az állás értesítő hírlevélre). A regisztráció során a felhasználó a regisztrációs adatlapon meghatározott adatokat adja meg. Az adatok megadásának célja a regisztrációhoz kötött szolgáltatás nyújtása, az érintett azonosítása. A társaság fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlapon egyes adatok megadását a regisztráció feltételévé tegye. A regisztráció során megadott adatokat a társaság kezeli.

II/4. A személyes adatok kezelésének célja és főbb szabályai

A regisztráció során megadott adatok kezelésének elsődleges célja a felhasználó azonosítása, valamint a felhasználóval való kapcsolattartás. Az adatok kezelésének célja ezen túlmenően a Weboldal szolgáltatásainak biztosítása, valamint a szolgáltatások fejlesztése. Az adatkezelés során a társaság az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. A társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs adatlap tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, vagy a jogszabályok változásai szükségessé vagy indokolttá teszik.

II/5. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása

Az adatokhoz a társaság érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak. A társaság az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak a társaság döntéseinek végrehajtására jogosult, a társaság utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele a társaság felelősségét nem érinti.

II/6. Az adatkezelés időtartama

A társaság a megadott adatokat törli, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az érintett azt kéri;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.

A felhasználó kérheti a weboldalhoz kapcsolódóan kezelt személyes adatai törlését. A regisztrációhoz kötelezően megadandó adatok törlése a regisztráció törlését eredményezi.

II/7. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a társaságtól kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. A tájékoztatást a társaság elektronikus levélben is megadhatja. Az érintett a tájékoztatást, helyesbítést, törlést az I/1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti.

II/8. Adatbiztonság

A társaság minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A társaság az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

II/9. Adatvédelmi nyilvántartás

Az adatkezelő a saját szervezetén belüli nyilvántartás-vezetési kötelezettségeknek eleget tesz.

 

III. A felhasználókra irányadó szabályok

III/1. A felhasználó kötelességei és felelőssége

A felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A társaság nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott. A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A társaság nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A felhasználó adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles tartózkodni továbbá minden olyan obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen; Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a társaság érdekeit sérti.

Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a társaság üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
 • Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

A fentieken túl a társaság további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a felhasználókat tájékoztatja. A felhasználók a regisztráció során csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén a társaság az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében. Jelen pontban írt korlátozások az oldal valamennyi látogatójára vonatkoznak.

IV/2. Eljárás a szabálysértő felhasználókkal szemben

 Amennyiben a felhasználó a jelen Nyilatkozatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, a társaság a felhasználó regisztrációját törölheti. Ebben az esetben a felhasználó regisztrációja megszűnik, és a jövőben az oldal szolgáltatásait nem veheti igénybe. Amennyiben a felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, a társaság a felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől függetlenül tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja. Amennyiben a felhasználó harmadik fél jogait sérti, és ezen harmadik fél eljárás kezdeményezésére jogosult, a társaság az adatokat a harmadik félnek átadhatja, amennyiben a harmadik fél az ehhez fűződő jogos érdekét bizonyítja.

V. A társaság felelősségének kizárása

V/1. A szolgáltatás folyamatossága

A társaság vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a honlap szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. A társaság nem szavatolja a weboldal elérésének szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A társaság az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A társaság a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

V/2. Az oldalon közzétett információkért való felelősség

A Weboldalon közzétett információk nem minősülnek ajánlatnak. A társaság nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalon megjelenő szolgáltatások ténylegesen elérhetők lesznek a jövőben. A Weboldalon közzétett információk megismerése nem váltja ki a szolgáltatások használatára, igénybe vételére vonatkozó hivatalos tájékoztatások megismerését, szakember segítségének igénybe vételét.

VI. Jogérvényesítés

VI/1. A társasághoz benyújtott kifogás

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a társasághoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A társaság a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja. A kifogást a társaság I/1. pont szerinti elérhetőségeire kell elküldeni.

VI/2. A jogérvényesítés egyéb módjai

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

 • Panaszával fordulhat közvetlenül a társasághoz, aki a panaszt az V/1. pont szerint kivizsgálja;
 • Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a társaság 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
 • Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz;
 • Bírósági úton érvényesítheti igényét.

VII. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

A Soproni Vízmű Zrt. közüzemi szolgáltatóként végzett adatkezeléseire vonatkozóan további rendelkezéseket a társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmaz, mely közvetlenül elérhető az alábbi hivatkozás megnyitásával vagy a www.sopronivizmu.hu weboldal Cégünkről \ Közérdekű adatok \ Tevékenységre, működésre vonatkozó információk \ Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat menüpontján keresztül.

A Soproni Vízmű Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata.