Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Csőtörés

Csőtörést észleltem, mi a teendő?

 

Ha a hiba a szolgáltató szakaszán van (a mérőóráig), haladéktalanul jelentse be a +36 (99) 519 200-as telefonszámon!

Ha házi vízhálózatán tapasztal vízelfolyást, ide kattintva részletes tájékoztatást olvashat a teendőkről.

Adatváltozás

Megváltozott személyes adatom bejelentésekor milyen dokumentumokat kell bemutatni?

Számla

Módosították leolvasás után a havi részszámla-mennyiségem. Hogyan tudom visszaállítani?

 

Amennyiben a részszámla-mennyiséget módosítani szeretné, jelezheti ügyfélszolgálatunknak telefonon, e-mailben, személyesen, illetve módosíthatja az e-ügyfélszolgálaton keresztül is. 

Mínuszos lett a számlám, mi a teendő? Azt jelenti, hogy hátralékom van?

 

Ha az elszámoló számlán a fizetendő összeg negatív előjelű, azt jelenti, hogy Önnek túlfizetése van

A túlfizetés rendezése az alábbiak szerint történik:

  • 5.000 Ft alatt az összeget a technikai folyószámlán jóváírjuk, és a jóváírt összeggel a soron következő számla összegét vagy a többi soron következő számla szerint fizetendő összeget csökkentjük.
  • 5.000–10.000 Ft közötti összeg esetében a felhasználó/elkülönített vízhasználó írásos kérésére a visszatérítendő összeget a visszatérítési igény elismerését vagy megállapítását követő 8 naptári napon belül készpénz kifizetéssel (postai úton) vagy a jogosult által meghatározott fizetési számlára történő átutalással teljesítjük.
  • 10.000 Ft-ot meghaladó összeg esetében a nyilvántartásunkban rögzített kimenő fizetési mód szerint az elszámoló számla kibocsátásától számított 8 naptári napon belül visszafizetjük.

Teendője tehát csak akkor van, ha a negatív előjelű összeg 5.000-10.000 Ft között van, és visszatérítést szeretne. 

Miért magas a főmérő számlája, mikor mindenki fizeti a saját fogyasztását?

 

A mellékvízmérők és a bekötési vízmérő  által mért fogyasztási különbözet okairól és elszámolásáról ide kattintva talál részletes információkat.

 

Mi a behajtási költségátalány?
 
Kiket érint a behajtási költségátalány?

A nem lakossági felhasználók (gazdálkodó szervezetek) esetében társaságunk, a Soproni Vízmű Zrt., a 2021. március 31. utáni fizetési határidejű számláknál, a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezései alapján érvényesíteni kívánja a késedelmesen kiegyenlített számlái után felszámítható behajtási költségátalányt.

A behajtási költségátalány alkalmazása a vállalkozások és társaságunk közötti kereskedelmi ügyletek ellenértékének kiegyenlítéseként teljesített valamennyi fizetésre kiterjed, amennyiben a kereskedelmi ügyletből eredő fizetési kötelezettség teljesítése késedelmesen történik.

Vállalkozásnak minősül a törvény 2. § (3) bekezdése alapján az önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységet folytató szervezet, még ha az adott tevékenységet egyetlen személy is végzi.

Késedelmes fizetésnek minősül a vállalkozás (nem lakossági felhasználó) részéről, ha a számlán feltüntetett díjat (fizetendő összeget) – a felek eltérő megállapodása hiányában – a számlán feltüntetett fizetési határidőre nem egyenlíti ki.

A behajtási költségátalány mértéke

A behajtási költségátalány 40 eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank – késedelem kezdőnapján érvényes – hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeg.

Hogyan történik a behajtási költségátalány érvényesítése?

Társaságunk a felszámított behajtási költségátalányról számviteli bizonylatot állít ki, és küld meg a kötelezett részére. 

Ha a kötelezett a kereskedelmi ügyletről kiállított számlával kapcsolatban kifogást emelt, társaságunk nem számíthat fel behajtási költségátalányt a számlakifogás helybenhagyása miatt kiállított helyesbítő számla fizetési határidejének lejártáig vagy a számlakifogás elutasításának felhasználói kézhezvételétől számított nyolcadik napig. A behajtási költségátalány megfizetése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A késedelmes teljesítés következményei nem alkalmazhatók abban az esetben, ha a kötelezett igazolja, hogy a számlán feltüntetett fizetési határidőig befizette a számla végösszegét. A kötelezett a behajtási költségátalány és/vagy a késedelmi kamat megfizetésére nem köteles, ha az erre irányuló igény érvényesítése során a késedelmét indokoltan kimenti.

A behajtási költségátalánnyal kapcsolatos információkat teljes körűen a hatályos Üzletszabályzatunk 4.9.5.2.1. pontja tartalmazza, a 86-88. oldalon.

Locsolási kedvezmény

Mi a locsolási kedvezmény, és ki veheti igénybe?

 

Házikert öntözésére százalékos locsolási kedvezmény vehető igénybe lakosság részére évente május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra elkülönített mérés nélkül. A kedvezmény alapja, hogy az öntözésre használt vízmennyiség nem terheli a szennyvízelvezető rendszert.

A kedvezmény az ivóvízfogyasztás 10 %-át jelentő mennyiségi korrekció, ha a kedvezmény mértéke eléri az 1 m3-t.

Egyszeri igénybejelentés után nem szükséges évente megújítani, az automatikusan beállításra kerül. Az igénybejelentéskor meg kell adni a felhasználási helyhez tartozó vízmérő(k) állását is.

A kedvezmény nem vehető igénybe, ha a felhasználási helyen locsolási célú mellékmérő üzemel.

A kedvezményt az alábbi nyomtatványon igényelheti:

Igénybejelentő lakossági felhasználó %-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez

Bejelentését megteheti az E-ügyfélszolgálaton keresztül is.

A locsolási kedvezményről az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 62-63. §-a rendelkezik.


A locsolási kedvezmény elszámolásáról részletes információt Üzletszabályzatunk 4.3.2. pontjában, a 39. oldalon talál.

Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

Miért számláztak kötbért a lekötött szolgáltatási mennyiség túllépése miatt?

 

Amennyiben a felhasználó – a költségvetési szervek és intézményeik kivételével – az adott felhasználási helyen jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében veszi igénybe a víziközmű-szolgáltatást, nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló tevékenységet végez, nem lakossági felhasználónak minősül, és köteles víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetni.

A társaságunkkal kötött Közszolgáltatási szerződés 4. pontjában vagy a Mellékszolgáltatási szerződés 3. pontjában meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött szolgáltatási mennyiség túllépése esetén társaságunk kötbért érvényesíthet. Kérjük, kövesse nyomon fogyasztását (víziközmű-szolgáltatás számla vagy saját leolvasása alapján), és vesse azt össze a mindenkori érvényes kontingensével. Túllépés esetén a kötbér elkerülése érdekében kezdeményezheti kontingense emelését az elszámolási időszak záró napját követő 60. napig, az alábbi nyomtatvány két példányban ügyfélszolgálatunkra történő elküldésével:

Felhasználói nyilatkozat víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról, meglévő jogosultságnál több igénybevétel esetén

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulásról részletesebb információt talál ide kattintva, vagy a hatályos Üzletszabályzatunk 4.2.3. pontjában, a 34-37. oldalon. Az érvényesíthető kötbér mértékét az Üzletszabályzatunk 10. számú melléklete tartalmazza (146.oldal).