Képernyő átméretezés történt. A további megfelelő működéshez fontos az oldal frissítése. Kérjük, töltse újra/frissítse az oldalt a fenti gombbal, vagy a Ctrl + F5 billentyűkombinációval.

A weboldal Internet Explorer böngészővel nem tekinthető meg!

Ugrás a teljes tartalomhoz.

Közműfejlesztési hozzájárulás

A nem lakossági felhasználó/elkülönített vízhasználó általi víziközmű-szolgáltatás igénybevételének (bekötés kiépítése/mérőfelszerelés), vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségi illetve minőségi növelésének előfeltétele a napi maximális szolgáltatási igénynek megfelelően – de legalább 0,1 m³/nap mennyiségben – a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése, melyet a felek víziközmű-fejlesztési hozzájárulási szerződésben rögzítenek. E szerződést a Soproni Vízmű Zrt. és a víziközmű tulajdonosok (önkormányzatok) között létrejött Bérleti-üzemeltetési szerződés alapján a víziközmű tulajdonos helyett és nevében a Soproni Vízmű Zrt. írja alá.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulási szerződés megkötését követően a szerződésben meghatározott összeg a felhasználónak/elkülönített vízhasználónak kiszámlázásra kerül, amelyet köteles a szerződésben foglaltaknak megfelelően kiegyenlíteni. Amennyiben egy felhasználási helyen a felhasználó személyében bekövetkezett változás indokolja (nem lakossági felhasználó lesz az új felhasználó) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetését az új felhasználó a változás személyes bejelentésével egyidejűleg a közszolgáltatási és a víziközmű-fejlesztési szerződést is kitölti és aláírja.

Nem kell hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek. Az előzőeknek való megfelelés igazolása a felhasználó/elkülönített vízhasználó kötelessége.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulással szerzett jogosultság a felhasználási helyhez kapcsolódik. A felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén a régi felhasználónak a változás bejelentésével egyidejűleg írásban rendelkeznie kell a meglévő víziközmű-kontingensről. A kvóták azonos víziközmű rendszeren belül átcsoportosíthatók más felhasználási helyre, ha a kvótával járó víziközmű igény kielégítésének nincs műszaki akadálya (pl.: rendelkezésre áll a szükséges hálózati kapacitás). Víziközmű-rendszerek között nem lehetséges a kvóták mozgatása. Amennyiben a régi felhasználó nem rendelkezik a kvótáról, nem lakossági felhasználó esetén a jogosultság az új felhasználó nevére kerül, lakossági felhasználó esetén a változás-bejelentéssel egy időben a nyilvántartott kvóta törlésre kerül.

Ideiglenes víziközmű-igénybevétel esetén (pl.: építési víz) lehetőség van a megváltott kontingens víziközmű-rendszeren belüli átcsoportosítására. Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik írásban a kontingens átcsoportosításáról, az a fogyasztóváltozáskor megszűnik.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetését követően a szerződésben rögzített szolgáltatási kapacitás (kvóta vagy kontingens) mértékéig a felhasználó/elkülönített vízhasználó jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. A felhasználó/elkülönített vízhasználó szerződésszegést követ el, ha a szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi.

 Túllépés esetén a Soproni Vízmű Zrt. a lekötött és a ténylegesen igénybe vett kontingens különbségére kötbért érvényesíthet. A kötbér mértékét az Üzletszabályzat 10. számú melléklete tartalmazza, amelynek alapján a kötbér mértéke 3 m³/nap eltérésig 50.000 Ft/alkalom, 3 m³/nap feletti eltérés esetén 100.000 Ft/alkalom víziközmű-szolgáltatási ágazatonként (ivóvíz-szolgáltatás, szennyvíz-kezelés külön).

Közműfejlesztési hozzájárulás mértéke:

(a dátumra kattintva letölthető)

2014. január 1-jétől

2013. év